Ashik-Ur-Rahman, Md, Khulna University, Khulna, Bangladesh